ข้อตกลงการใช้บริการ Speakout

จัดทำเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริษัท สกิลส์ บิลเดอร์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “Speakout”) เป็นผู้ให้บริการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน และชำระเงินให้แก่ Spekout มีความประสงค์จะใช้บริการของ Speakout เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตน เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Speakout กำหนดขึ้นสำหรับการให้บริการอย่างเคร่งครัด

• เมื่อผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ และชำระค่าบริการแล้ว Speakout จะไม่มีการคืนค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้ใช้บริการจำนวนคลาสครบถ้วนตามที่ตกลงหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการในระยะเวลาที่ตกลงไว้ หากผู้ใช้บริการไม่ใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร Speakout ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

• ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ ต้องจองคลาสเรียนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ Speakout กำหนด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ ไม่เข้าเรียนในคลาสนั้น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการสำหรับคลาสนั้นไปแล้ว

• ในการเรียน ผู้ใช้บริการจะต้องมีหนังสือ หรือเอกสารประกอบการเรียนเสมอ และเข้าเรียนอนุโลมให้เข้าช้าได้ไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้นผู้สอนอาจไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าเรียนในคลาสนั้นๆ และให้ถือว่าชั่วโมงการเรียนนั้นได้ถูกใช้ไปแล้ว

• การใช้บริการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ของ Speakout อย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ในคลาสอบรมออนไลน์

• หากผู้ใช้บริการ กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ผู้สอนมีสิทธิให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวออกจากคลาสเรียนออนไลน์นั้นได้ และถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการพัฒนาทักษะสำหรับคลาสนั้นแล้ว และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกินกว่า 3 ครั้ง Speakout มีสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการพัฒนาทักษะสำหรับชั่วโมงเรียนออนไลน์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องคืนเงินค่าบริการให้ผู้ใช้บริการ

• กฎระเบียบสำหรับการเข้าเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ มีดังนี้

o ขณะเรียนอยู่หน้ากล้อง ควรให้ครูผู้สอนเห็นเต็มหน้า ไม่หลบซ่อนหรือเห็นแค่ครึ่งหน้า หรือปิดกล้อง

o ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนในการเรียน

o ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอตลอดการเรียนออนไลน์

• กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Speakout ได้อย่างถาวร โดยมีเหตุผลสมควร เช่น เจ็บป่วยร้ายแรง และไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ Speakout อาจพิจารณาคืนค่าบริการให้ผู้ใช้บริการตามสัดส่วนซึ่งคำนวณโดย ***การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าดำเนินการ และค่าบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ โดยการคำนวณของ Speakout ถือเป็นที่ยุติ

• หนังสือ เอกสาร วีดีทัศน์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ รวมทั้งที่ใช้ในคลาสเรียนเป็นลิขสิทธิ์ของ Speakout แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการจะต้องใช้หนังสือ เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวในคลาสการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานต่างๆของ Speakout เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง บันทึกวีดีโอ ถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์

• กรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการแพลทฟอร์มไม่สามารถให้บริการได้ Speakout จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการอบรมโดยวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม และหากยังไม่สามารถแก้ไขได้ Speakout อาจจะจัดการอบรมชดเชยคลาสนั้นๆ ให้ตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นความบกพร่องหรือความผิดของ Speakout

บริษัท สกิลส์ บิลเดอร์ จำกัด

ที่อยู่ 149 อาคารแกแลคซี่เพลส ชั้น 8 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 098 247 8555
Email sales@speakout.co.th

CONTACT

  • สถาบันสอนภาษาสปี้คเอ๊าท์ 149 อาคารกาแล็คซี่เพลส ชั้น 8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
  • 098 247 8555 (11:00-19:00 น.) @speakout SpeakoutTH