E-BOOK

DOWNLOAD E-BOOK

E-Book - Easy Tips For improving English Skills in daily Life


E-Book รวบรวมประโยคเพื่อพัฒนาประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Ep1. การขอให้คนอื่นทําอะไรสักอย่าง แทนประโยคที่พูดง่ายๆ ให้เราได้
พูดอย่างถูกต้อง
Ep2. การทักทายผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง แทนการพูด Hello,Hi หรือ Thanks ให้เราพูดได้อย่างสุภาพยิ่งขึ้น
Ep3. วิธีการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Ep4. ฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษก่อนไปเที่ยวใน Holiday นี้ให้คุณได้ มั่นใจกว่าเดิมในการพูดภาษาอังกฤษ

Download